1. Rezanie stenovou pílou

monitoring

Rezanie do železobetónových konštrukcií pomocou diamantovej techniky.

 • rezanie železobetónových a iných stavebných materiálov do hĺbky 1000 mm
 • výrezy okien a dverí
 • rezanie stropov a podláh
 • rezanie otvorov pre technologické prestupy
 • šikmé rezy
 • dilatačné špáry
 • rezanie otvorov pre vzduchotechniku
 • rezanie železobetónových materiáloch
 • rekonštrukcia a demolácia
2. Jadrové vŕtanie do DN 600

monitoring

Vŕtanie do železobetónových konštrukcií pomocou diamantovej techniky.

 • vŕtanie prestupov pre káblové rozvody, kúrenie, vodu, klimatizáciu
 • vŕtanie pre kotvenie rôznych strojov a zariadení
3.Oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou

Naša spoločnosť v priebehu pôsobenia na trhu postupne dopĺňala svoje portfólio služieb poskytovaných v oblasti komplexnej údržby kanalizačných a potrubných sústav od ich čistenia a frézovania, cez monitoring kamerovým systémom, po opravy netesností, prasklín, prierazov a pod. bezvýkopovou technológiou.

3.1. Lokálna oprava krátkou vložkou

Lokálna oprava krátkou vložkou sa realizuje na odstránenie miestnej poruchy potrubia ako je netesnosť spojov, prasklina alebo prieraz potrubia. V závislosti od rozsahu veľkosti poruchy je možné použiť krátku vložku z laminátovej tkaniny alebo tkaninový rukáv nasýtený dvojzložkovou epoxidovou živicou. Pri poruchách väčšieho rozsahu sa odporúča za účelom spevnenia opravovaného potrubia použiť aj oceľovú výstuž.

Pri lokálnej oprave krátkou vložkou postupujeme tak, že najprv pomocou kamerového systému identifikujeme miesto poruchy. Následne sa na miesto poruchy zasunie paker, na ktorý bola predtým natiahnutá impregnovaná krátka vložka, a táto sa potom za pomoci kamerového systému presne umiestni na miesto poruchy. Pred samotným zasunutím pakra je nutné zabezpečiť vyčistenie potrubia a hlavne miesta opravy. Následne sa paker nafúkne na tlak približne 1,5 Bar po dobu asi 45 minút (v závislosti od teploty okolia), počas ktorej dôjde k vytvrdnutiu a prilepeniu impregnovanej krátkej vložky. Po vytvrdnutí sa paker vyfúkne a vytiahne. monitoring

3.2. Lokálna oprava prípojky klobúčikom

Lokálna oprava prípojky klobúčikom sa realizuje na odstránenie miestnej poruchy prípojky alebo hlavného potrubia (netesnosť prípojky, prasklina na prípojke, prasklina na hlavnom potrubí pri prípojke a pod.). V závislosti od rozsahu veľkosti poruchy je možné použiť pri oprave poruchy prípojky aj krátku vložku. Pred samotnou realizáciou opravy prípojky je nutné pripraviť miesto opravy a v prípade predsadenej prípojky túto prípojku treba odfrézovať až po stenu hlavného potrubia. Pred samotným lepením je nevyhnutné dôkladne umyť potrubie a prípojku. K samotnej oprave sa použije špeciálne na mieru vyrobený tkaninový klobúčik (na priemer a uhol prípojky) nasýtený dvojzložkovou epoxidovou živicou. Pri poruchách väčšieho rozsahu hlavného potrubia sa používa aj krátka vložka pre spevnenie potrubia; v tomto prípade je nutné najprv umiestniť krátku vložku, potom vyfrézovať otvor do prípojky a až ako posledný krok sa zrealizuje samotná oprava klobúčikom.

monitoring

Pri lokálnej oprave prípojky klobúčikom najprv pomocou kamerového systému identifikujeme miesto poruchy. Následne sa v prípade potreby odfrézuje predsadená prípojka a vyčistí sa miesto opravy. Klobúčik nasýtený dvojzložkovou epoxidovou živicou sa natiahne na špeciálny paker. Tento paker je uchytený na sanačnom robotovi, ktorý priamo zasunie paker na miesto opravy. Robot je vybavený kamerovým systémom, čo umožňuje presne vsunúť klobúčik do prípojky. Po zasunutí klobúčiku do prípojky sa paker nafúkne približne na tlak 1,5 Bar a nechá sa vytvrdnúť asi 45 minút v závislosti od okolitej teploty prostredia. Po vytvrdnutí sa paker vyfúkne a vytiahne.


3.3. Frézovací robot

Frézovací robot sa používa na odstránenie nepriechodných častí v potrubí (konáre, kamene, železná výstuž, a iné materiály ), prípravu prípojky a spojov pred opravou, zabrúsenie povrchov, vyrezávanie otvorov do steny potrubia a pod.
Frézovací robot slúži na práce v kanalizáciách a potrubiach, ako náhrada ľudských rúk pri práci v malých priestoroch potrubí

Frézovací robot je vybavený:

 • ramenom uchytenom na jeho tele, rameno sa otáča o 360° v smere horizontálnom a láme sa v dvoch kĺboch,
 • kamerou, ktorá je súčasťou ramena, a ktorá umožňuje operátorovi priamo sledovať jeho koniec vybavený motorom na uchytenie frézovacieho nástroja

Posuv robota vpred a vzad zabezpečujú:

 • štyri kolesá vymeniteľné a nastaviteľné podľa dimenzie potrubia

Frézovací robot má hybridné použitie:

 • pre opravy prípojok sa rameno demontuje a namontuje sa špeciálny paker na opravu krátkou vložkou alebo klobúčikom.
monitoring

Výhody použitia bezvýkopovej technológie:

 • oprava bez nutnosti výkopových prác - ušetrenie nákladov,
 • pri práci bez obmedzenia chodu premávky,
 • rýchlosť realizácie opráv oproti klasickým postupom4. Tlakové skúšky kanalizácií

monitoring

Realizácia tlakových skúšok

Realizovania tlakových skúšok za pomoci tlakovo vákuového zariadenia Sklarz, ktoré vykonáva skúšky v zmysle normy DIN EN 1610

Technologický postup

Zariadenie sa využíva na tlakové skúšky potrubí pre zistenie tesnosti respektíve netesnosti potrubia alebo šachty. Pri realizácií skúšky je nutné utesniť oba konce potrubia tesniacimi vakmi. V prípade, že sa v úseku nachádzajú prípojky je nutné utesniť aj tieto Ak sa jedná o šachtu je nutné utesniť vstupy do šachty ako aj hrdlo šachty tesniacimi vakmi. Po utesnení potrubia alebo šachty sa spustí kompresor vháňajúci vzduch. Kompresor je ovládaný tlakovým zariadením, ktoré po dosiahnutí požadovaného tlaku automaticky vypne prívod vzduchu (kompresor) a spustí tlakovú skúšku. Výsledkom tlakovej skúšky je digitálny záznam, ktorý sa dá vytlačiť vo forme protokolu o tom ako dopadla tlaková skúška. V prípade, že tlaková skúška nedopadla dobre je možné za pomoci zariadenia vyhľadať poruchu postupným premiestňovaním tesniaceho vaku.

monitoring5. Sanácia a injektáž betónových plôch

Sanácia sa týka vnútorných aj vonkajších častí povrchov, pričom jej rozsah je individuálny pri každom objekte. Celkový rozsah sanácie je možné určiť až po otryskaní vodným lúčom. Technický návrh je rozdelený do nasledovných celkov:

 • Ochrana obnaženej výstuže
 • Náter spojovacím mostíkom
 • Lokálna reprofilácia vnútorných aj vonkajších plôch
 • Celoplošná reprofilácia a utesnenie vnútorných plôch
 • Celoplošná ochrana – náter vnútorných plôch
 • Paropriepustný ochranný náter pohľadového betónu vonkajších plôch

V závislosti od technologického návrhu riešenia sú vypustené alebo doplnené kroky pracovných operácií


HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.