Preprava

Preprava nebezpečných odpadov

Firma Hydrodynamic, spol. s r.o. získala od OUŽP Nitra k 1. 8. 2007 potvrdenie o registrácii na prepravu nebezpečných odpadov. Naša firma má súčasne uzavreté zmluvy s viacerými spoločnosťami na odber nebezpečných odpadov pre čo najširší možný rozsah odpadov a z dôvodu zabezpečenia najbližšieho a najvýhodnejšieho miesta na zneškodnenie pre zákazníka. Zoznam prepravovaných odpadov sa priebežne rozširuje.

Naše strojné vybavenie nám umožňuje prepravovať nebezpečný odpad nasledovných tried ADR:

3 Horľavé kvapalné látky
4.1 Horľavé pevné látky
5.1 Okysličovacie látky
6.1 Jedovaté látky
6.2 Infekčné látky
8 Žieravé látky
9 Iné nebezpečné látky a predmety

Preprava nebezpečných odpadov Preprava nebezpečných odpadov

HYDRODYNAMIC

váš partner pri čistení

Spoločnosť Hydrodynamic

Spoločnosť Hydrodynamic patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku.