Vysokotlaková vodná technológia

Vysokotlaková vodná technológia

Naša spoločnosť Hydrodynamic spol. s r.o. so sídlom v Zlatých Moravciach patrí od roku 1996 medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou na Slovensku a zaoberá sa výhradne aplikáciou vodného lúča. Umožňuje nám to veľký počet vysokotlakových zariadení s pracovným tlakom do 2500 bar, ako aj dlhoročné skúsenosti.

 

Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie a frézovanie kanalizácií

Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva významnou mierou k predĺženiu ich životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov. Naša spoločnosť zhromaždila množstvo skúseností v hydro-čistení kanalizácií. Pomôžeme vám udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie aj k zníženiu nákladov na ich prevádzku.

 

Vysokovýkonný vákuový vysávač

Vysokovýkonný vákuový vysávač

Na vysávanie, odsávanie a vyfukovanie používame širokú škálu strojných zariadení pre správnu aplikáciu potrebnej technológie. Medzi najčastejšie vysávané materiály patria: prach, popolček, cement, vápno, sóda, bahno, kaly, tuky, olej, bitúmen, zemina, piesok, štrk, stavebný odpad, koviny, triesky, štiepky, piliny, granule, lístie, nebezpečné a horľavé látky a mnoho ďalších.

 

Video monitoring potrubí

Video monitoring potrubí

Video monitoring potrubia s 2D a 3D hlavou vyhotoví oba záznamy súčasne pri jednom prejazde. Kamera je upevnená na zdvíhacom zariadení umožňujúcom vystredenie kamerovej hlavy do stredu potrubia. Podvozok je poháňaný všetkými štyrmi kolesami. Súčasťou podvozku sú prídavné kolieska a rozšírenie pre väčšie potrubia a prekážky v potrubí. Kamera má vlastný zdroj svetla s automatickou reguláciou intenzity osvetlenia a prídavný zdroj svetla pre väčšie priemery potrubí.

 

Preprava nebezpečných odpadov

Preprava nebezpečných odpadov

Firma Hydrodynamic, spol. s r.o. získala od OUŽP Nitra k 1. 8. 2007 potvrdenie o registrácii na prepravu nebezpečných odpadov. Naša firma má súčasne uzavreté zmluvy s viacerými spoločnosťami na odber nebezpečných odpadov pre čo najširší možný rozsah odpadov a z dôvodu zabezpečenia najbližšieho a najvýhodnejšieho miesta na zneškodnenie pre zákazníka. Zoznam prepravovaných odpadov sa priebežne rozširuje.