Preprava nebezpečných odpadov

Preprava nebezpečných odpadov

Firma Hydrodynamic, spol. s r.o. získala od OUŽP Nitra k 1. 8. 2007 potvrdenie o registrácii na prepravu nebezpečných odpadov. Naša firma má súčasne uzavreté zmluvy s viacerými spoločnosťami na odber nebezpečných odpadov pre čo najširší možný rozsah odpadov a z dôvodu zabezpečenia najbližšieho a najvýhodnejšieho miesta na zneškodnenie pre zákazníka. Zoznam prepravovaných odpadov sa priebežne rozširuje.

Naše strojné vybavenie nám umožňuje prepravovať nebezpečný odpad nasledovných tried ADR:

3 Horľavé kvapalné látky,

4.1 Horľavé pevné látky,

5.1 Okysličovacie látky,

6.1 Jedovaté látky,

6.2 Infekčné látky,

8 Žieravé látky,

9 Iné nebezpečné látky a predmety.

prepravujeme nebezpečné odpady nasledovných tried

 • ADR triedy
  ADR triedy

  ADR classes

 • ADR 3 horľavé kvapalné látky
  ADR 3 horľavé kvapalné látky

  flammable liquids (black)

 • ADR 3 horľavé kvapalné látky
  ADR 3 horľavé kvapalné látky

  flammable liquids (white)

 • ADR 4.1 horľavé pevné látky
  ADR 4.1 horľavé pevné látky

  flammable solids, self-reactive substances and desensitized explosives

 • ADR 5.1 okysličovacie látky
  ADR 5.1 okysličovacie látky

  oxidizing substances

 • ADR 6.1 jedovaté látky
  ADR 6.1 jedovaté látky

  toxic substances

 • ADR 6.2 infekčné látky
  ADR 6.2 infekčné látky

  infectious substances

 • ADR 9 iné nebezpečné látky a predmety
  ADR 9 iné nebezpečné látky a predmety

  corrosive substances

 • ADR 8 žieravé látky
  ADR 8 žieravé látky

  miscellaneous dangerous substances and articles