Tlakové skúšky kanalizácií

Realizácia tlakových skúšok

Tlakové skúšky kanalizácií

Realizovanie tlakových skúšok za pomoci tlakovo vákuového zariadenia Sklarz, ktoré vykonáva skúšky v zmysle normy STN EN 1610

Realizácia tlakových skúšok potrubí

Technologický postup

Zariadenie sa využíva na tlakové skúšky potrubí pre zistenie tesnosti respektíve netesnosti potrubia alebo šachty. Pri realizácií skúšky je nutné utesniť oba konce potrubia tesniacimi vakmi. V prípade, že sa v úseku nachádzajú prípojky je nutné utesniť aj tieto.

Ak sa jedná o šachtu je nutné utesniť vstupy do šachty ako aj hrdlo šachty tesniacimi vakmi. Po utesnení potrubia alebo šachty sa spustí kompresor vháňajúci vzduch. Kompresor je ovládaný tlakovým zariadením, ktoré po dosiahnutí požadovaného tlaku automaticky vypne prívod vzduchu (kompresor) a spustí tlakovú skúšku.

V prípade, že tlaková skúška nedopadla dobre je možné za pomoci zariadenia vyhľadať poruchu postupným premiestňovaním tesniaceho vaku.

Výsledkom tlakovej skúšky je digitálny záznam, ktorý sa dá vytlačiť vo forme protokolu o tom ako dopadla tlaková skúška.

Protokol: tlaková skúška potrubí - Vzduch / EN1610

Protokol: tlaková skúška potrubí - Vzduch / EN1610